گزارش توجیهی افزایش سرمایه 2.735 میلیارد ریال

  گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 1396/12/29

  صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29
  گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
  آگهی ثبت افزایش سرمایه

  بیانیه ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 1.375 میلیارد ريال به 1.670 میلیارد ريال

  صورت های حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30

  گزارش فعاليت هيئت مديره منتهی به 1395/12/30

  زمان بندی پرداخت سود سهام عملکرد منتهی به 1395/12/30

  ثبت افزایش سرمایه از 1.004 میلیارد ریال به 1.375 میلیارد ريال

  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)

  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی شده)

  اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)

  گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه (حسابرسی شده)

  صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)

  اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

  صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1393/12/29 (حسابرسي شده)

  صورتهای مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده)

  صورتهای مالی منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی شده)