شرکت کی بی سی

    شرکت کی بی سی در اول اردیبهشت ماه 1333 تحت نام شرکت سهامی بازرگانی منشور تشکیل و در 14 اردیبهشت ماه 1333 تحت شماره 4345 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و در تاریخ 26 دی ماه 1336 به صورت تضامنی تبدیل گردید.

    مجدداً در آبان 1350 شرکت از تضامنی به سهامی خاص کی بی سی تغییر یافته و اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه قبلی گردیده است.

    موضوع فعالیت اصلی شرکت انجام معاملات بازرگانی اعم از واردات، صادرات، خرید و فروش هرگونه کالا، ساخت دارو، تاسیس کارخانه و نظیر آنها و هرگونه معملات مجاز می باشد.

    نشانی اینترنت: www.kbc-ir.com