چشم انداز :

  سرآمد، نوآور و پربازده ترین گروه دارویی کشور در حوزة فرآوردههای سلامت.

  مأموریت :

  خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران، مشتریان و ذی نفعان

  ارائة اطلاعات شفاف و قابل اعتماد بر پایة اصول یکپارچگی، مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای.

  شناسایی و بهرهگیری مطلوب از فرصتهای ملی، منطقهای و جهانی حوزه سلامت.

  نوآوری، چابکی و انعطاف پذیری مناسب در پاسخ دهی به نیازهای حوزة سلامت با اتکا بر نیروی انسانی خلاق و متعهد.

  پایبندی و ارتقاء اصول حاکمیتی شرکتی.

  در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و توجه به مسئولیت اجتماعی.