تری هگزی فنيديل
تصویر
  • نام دارو: تری هگزی فنيديل
  • نام ژنریک: تری هگزی فنيديل
  • نام تجاری: تريفن
  • طبقه بندی دارویی: دستگاه عصبی مرکزی
  • شکل دارویی: قرص
  • نوع بسته بندی: جعبه صد تايی
موارد مصرف

شرکت پخش : قاسم،رازی،فردوس،مکتاف
اطلاعات دارويی :
1- دسته دارويی : ضد اسپاسم، پارکينسون (آنتی کولينرژيک)
2- موارد مصرف :
تری هگزی فنيديل به عنوان يک داروی کمکی در درمان تمامی اشکال پارکينسون شامل انواع پارکينسون پست آنسفاليک، آرترواسکلروتيک و ايديوپاتيک مورد استفاده قرار می گيرد. اين دارو همچنين در کنترل عوارض اکستراپيراميدال ناشی از برخی داروها نظير بنزو ديازپين ها، فنوتيازين ها، تيوتکسين، بوتيروفنون ها استفاده می شود. تری هگزی فنيديل می تواند سبب کاهش دفعات و زمان اختلال در حرکات کره چشم، کاهش ترشح بزاق، کاستن انقباضات اسپاسمی و حرکات غيرعادی (که مشخصه ديسکينزی می باشد) و بهبود رکود ذهنی و افسردگی مشخصه تمام اشکال پارکينسون می شود. تاثير بخشی اين دارو در درمان ديگر اشکال ديسکينزی نظير کره ها هانتينگتون، تورتيکولوز اسپاسموديک و اختلالات وابسته تعيين نشده است.اين دارو معمولاً در حالات اسپاستيکی نظير فلج مغزی و همی پلژی سودمند نمی باشد.در درمانهای طولانی مدت ممکن است به تری هگزی فنيديل تولرانس ايجاد شود.
3- شرايط نگهداری :
اين دارو را در ظروف در بسته و در دمای اتاق (30-15) درجه سانتيگراد نگهداری نماييد.