آلزانتین
تصویر
  • نام دارو: آلزانتین
موارد مصرف

موارد مصرف

1- بيماري آلزايمر (متوسط تا شديد)

2- دمانس واسكولار(Vascular Dementia)

3- دمانس جسم لووي Lewy Body Dementia))

4- دمانس فرونتو‌تمپورال (Frontotemporal Dementia)

5- دمانس مختلط ((Mixed Dementia

6- ساير اختلالات حافظه

7- اسكيزو‌فرني كاتاتونيك  (Catatonic Schizophrenia)

8- . . . .

عوارض جانبي( شايعتر) شامل: سرف، سرگيجه، سردرد، گيجي، توهم، خستگي (شيوع در مطالعات زير ده درصد مي‌باشد)

كنتراانديكاسيون: فقط واكنش افزايش حساسيت(Hypersensitivity) به دارو

هشدارها و احتياطات :

1- در نارسايي كليوي شديد ماكزمم دوز مصرفي دارو به نصف كاهش مي‌يابد (10mg/dayيا 5mg q 12 hr)

2- براي مصرف در مادران باردار گروه Bمي‌باشد

3- در بعضي از بيماران صرعي سبب افزايش حملات مي‌شود كه نياز به تنظيم داروهاي مصرفي بيمار دارد.

4- مشكلات ادراري تناسلي كه سبب افزايش پی هاش ادرار مي‌شوند ممكن است باعث افزايش سطح پلاسمايي ممانتين شوند (تنظيم دوز).