ریواتکس
تصویر
  • نام دارو: ریواتکس
  • نام ژنریک: ريواستيگمين
موارد مصرف

مكانيسم اثر:

ريواستيگمين يك مهاركننده كولين‌استراز مي‌باشد (كه با وجود مكانيسم اصلي ناشناخته) اين دارو از طريق مهار برگشت‌پذير استيل‌كولين‌استراز (مانند بقيه داروهاي اين دسته) و بوتيريل‌كولين‌استراز (برخلاف ساير داروهاي اين دسته) بر روي مسير عصبي كولينرژيك كه ازپايه پيش‌مغز (basal forebrain) به كورتكس و هيپو‌كامپ مي‌رود اثر گذاشته، سبب افزايش  طول مدت اتصال استيل‌كولين بر روي نورونهاي پست ‌سيناپتيك در اين نقاط شده كه خود منجر به بهبود حافظه، توجه، يادگيري و مراحل مختلف شناختي مي‌شود. 

موارد مصرف:

1-درمان دمانس خفيف تا متوسط بيماري آلزايمر (FDA approved)

2-درمان دمانس خفيف تا متوسط همراه با بيماري پاركينسون (FDA approved)

3-درمان دمانس عروقي (vascular dementia)

4-مشكلات رفتاري (سايكوز) همراه با بيماري پاركينسون

5-درمان دمانس سالمندي از نوع جسم لووي

كنترانديكاسيون‌ها:

1-واكنش افزايش حساسيت ( Hypersensitivity) به ريواستيگمين (و ساير carbamate derivatives)

2-نارسايي كبدي شديد