والسارتان
تصویر
  • نام دارو: والسارتان
موارد مصرف

موارد مصرف:

 درمان فشار خون

درمان نارسايي قلبي NYHA (New York Heart Association) Class II-IV

كاهش مرگ و مير قلبي عروقي در بيماران پايدار از نظر باليني و داراي اختلال عملكرد يا نارسايي بطن چپ ناشي از سكته قلبي 

نفروپاتي ديابتينارسايي قلبي دياستوليك  

نفروپاتي پروتئينوريك غير ديابتي

جلوگيري از فيبريلاسيون دهليزي راجعه

موارد مهمتر براي تجويز دارو:

والسارتان يك مهار كننده گيرنده آنژيوتانسين 2 مي باشد.