هپارین 5000
تصویر
  • نام دارو: هپارین 5000
  • نام ژنریک: هپارین 5000
  • شکل دارویی: آمپول
موارد مصرف

ترومبوز وریدی عمقی، آمبولی رییوی، پروفیلاکسی آمبولی، به عنوان ضد انعقاد خون ترانسفوزیون و نمونه های خونی.