لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي
تاریخ انتشار : 1399/11/25

آگهي لغو مجمع عمومي فوق العاده

شركت گروه داروئي سبحان  (سهامي عام)

 

پيرو آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 27766 مورخ 1399/11/12

بدينوسيله به اطلاع کلیه  سهامداران محترم شركت گروه داروئي سبحان مي رساند که مجمع عمومی فوق العاده

 این شرکت  در تاریخ 1399/11/296 ساعت  10 صبح برگزار نمی گردد .

تاریخ جدید برگزاری مجمع متعاقبا" اعلام می گردد.

 

هيات مديره شركت گروه داروئي سبحان ( سهامي عام )کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.