اطلاعیه در خصوص تبصره 2 از ماده 22 اساسنامه شرکتهای هلدینگ

    اطلاعیه

    در اجرای تبصره 2 از ماده 22 اساسنامه شرکتهای هلدینگ که مقرر داشته ، در صورتیکه انتخابات هیات مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی عادی باشد ، مراتب می بایست حداقل یکماه قبل از برگزاری مجمع در سایت اینترنتی شرکت درج گردد، بدینوسیله به اطلاع می رساند که با توجه به اینکه دوره تصدی هیات مدیره این شرکت در تاریخ 1397/03/03 خاتمه می یابد، لذا در مجمع عمومی سالانه پیش رو (مربوط به عملکرد سال مالی 1396/12/29) انتخابات هیات مدیره در دستور جلسه قرار گرفته است.

     

    هیات مدیره گروه داروئی سبحان