آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
    :الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی
    از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1392/09/17 درمحل سالن رازي واقع در ساختمان جديد دانشکده داروسازي دانشگاه تهران به نشاني: تهران خيابان 16 آذر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

    :ب– دستور جلسه