انتخاب هیات مدیره

    در رعایت تبصره 2 ماده 22 اساسنامه، به اطلاع سهامداران محترم می رساند که در مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 92/12/29 با توجه به انقضای مدت تصدی  هیات مدیره، انتخابات هیات مدیره نیز در دستور جلسه مجمع می باشد.

    هیات مدیره شرکت گروه دارویی سبحان