تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/09/23 شرکت گروه دارویی سبحان

  صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه دارويي سبحان ( سهامی عام)

  مورخ 1394/09/23 ثبت شده به شماره 25673 و شناسه ملي 10100711350

         طبق آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 26318 مورخ 1394/09/10 مجمع عمومي فوق العاده شركت گروه دارويي سبحان (سهامي عام) در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 13194/09/23 با حضور اكثريت صاحبان سهام و نمايندگان صاحبان سهام طبق ليست پيوست در محل سالن رازي، واقع در ساختمان جديد دانشكده داروسازي دانشگاه تهران به نشاني خيابان 16 آذر برگزار گرديد.

      ابتدا  آياتي از كلام ا... مجيد تلاوت، سپس انتخابات هيأت رئيسه انجام و در نتيجه آقای محمد علي ميرزا كوچك شيرازي
  «« نماینده شرکت گروه سرمايه­گذاري البرز (سهامی عام) »» به سمت رئيس مجمع و آقایان عقيل آرين نژاد فيض آبادي
  «« نماینده شرکت سبحان دارو (سهامي عام) »» و سیدمهدی رضوی «« نماینده شركت پخش البرز (سهامي عام)»»  بعنوان نظار و آقای سعيد قرباني قصابعليسرائي بعنوان دبير مجمع انتخاب شدند.


      رئيس مجمع پس از رؤيت احكام و احراز اكثريت، رسميت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط         دبير مجمع و استماع گزارش هيأت مديره، گزارش بازرس قانوني، مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شماره 020-944/232706 مورخ 1394/09/08 و بحث و تبادل نظر پيرامون موارد مطروحه، بشرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمد:

  1-     افزايش سرمايه شركت از مبلغ 698.000.000.000 ريال به مبلغ 1.004.000.000.000 ريال، بمیزان 306.000.000.000 ريال از طريق صدور سهام جديد به ارزش اسمي و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي ايشان، مورد تصويب مجمع قرار گرفت.

  2-     مقرر گرديد در صورتيكه صاحبان سهام از حق تقدم خريد سهام خود ظرف مهلت قانوني استفاده ننمايند، حق تقدم استفاده نشده مذكور، در بازار بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسيده و خالص وجوه حاصله به حساب سهامداران ذينفع منظور گردد.

  3-     مقرر گرديد پس از عملي شدن افزايش سرمايه ماده 7 اساسنامه به شرح زير اصلاح گردد:

  ‹‹ سرمايه شركت مبلغ 1.004.000.000.000 ريال ‹‹ هزار و چهار ميليارد ريال ›› است كه به هزار و چهار ميليون سهم عادي يكهزار ريالي با نام، تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديده است . ››

      از طرف مجمـع جهـت ثبـت اين صورتجلسـه در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري به آقاي عليرضا ناطقي ( احدي از سهامداران)  وكالت با حق توكيل به غير اعطاء شد.

  جلسه در ساعت 11/30 صبح با ذکر صلوات خاتمه یافت.