تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1395/12/30

  طبق آگهي دعوت به مجمع، منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 26733 مورخ 1396/10/03، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت گروه دارويي سبحان (سهامي عام) ساعت 10 صبح روز  سه­شنبه مورخ 1396/03/23، با حضور اكثريت نمايندگان و صاحبان سهام طبق ليست پيوست در محل : سالن رازي، واقع در ساختمان جديد دانشكده داروسازي دانشگاه تهران به نشاني خيابان 16 آذر برگزار گرديد.

  مصوبات مجمع:

  1- ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) شركت اصلي و تلفيقي گروه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 به تصویب رسید.

  2- مؤسسه حسابرسی مفيد راهبر به شناسه ملي 10861836531 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلي برای مدت یکسال انتخاب گرديد. همچنین مجمع حق تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را به هیأت مدیره شركت تفویض نمود.

  3- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.

  4- در خصوص تقسيم سود مقرر گرديد مبلغ 1.278.750.000.000 ريال ( هر سهم 930 ريال) بين سهامداران تقسيم و مابقي به حساب سود انباشته پايان سال انتقال يابد.

  5- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت بدون دخالت نماینده اشخاص ذینفع در رأی گیری، تصویب و تنفيذ شد.

  6- پاداش هيأت مديره براي عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/1395 به مبلغ 3.611.111.111 ريال بصورت ناخالص (مبلغ  000ر000ر250ر3 ريال بصورت خالص)، تعيين  و در اختيار شركت گروه سرمايه گذاري البرز قرار گرفت تا مطابق ضوابط آن شرکت پرداخت گردد.

  7-  مجمع ضمن تأیید حق حضور پرداختی به اعضاء غير موظف هیأت مدیره در سال 1395، مقرر داشت حق حضور اعضاء غیر موظف از ابتداي سال 1396، ماهانه مبلغ 8.888.888 ريال بصورت ناخالص (مبلغ 8.000.000 ریال بصورت خالص) پرداخت گردد.