حاکمیت شرکتی

 

 

رویه های حاکمیت شرکتی

 • جبران خدمات هیات مدیره و مدیران شرکت های زیر مجموعه
 • حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضا موظف هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه، با رعایت الزامات قانونی و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصویب هیات مدیره، پرداخت می گردد.
 • پاداش عملکرد مجمعی مدیران عامل و اعضا هیات مدیره، مطابق با الزامات قانون تجارت و در قالب ضوابط و رویه ای نظام مند و یکپارچه ، بر اساس میزان دستیابی به اهداف و توافقات مدیریتی تعیین و پرداخت  می گردد.

 

 • ابلاغ ماموریت و وظایف مدیران شرکتهای زیر مجموعه:
 • در راستا الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تکالیف مجمعی هلدینگ گروه دارویی سبحان، “ماموریت ها، وظایف قانونی و رویه های حاکمیت شرکتی” با هدف شفافیت، حفظ حقوق سهامداران و ذینفعان، مسئولیت پذیری و پاسخگویی هیئت مدیره و حصول اطمینان از تداوم فعالیت، تدوین و به صورت مستمر به کلیه شرکتهای زیر مجموعه ابلاغ می گردد.

 

 • ابلاغ رویه های حاکمیت شرکتی به شرکتهای زیرمجموعه
 • در راستا ایجاد وحدت رویه در شرکتهای زیر مجموعه و حصول اطمینان از رعایت اصول حاکمیت شرکتی، موارد لازم در قالب بخشنامه (نظیر موارد ذیل) به شرکتها ابلاغ و میزان رعایت این اصول، به صورت نظام مند و مستمر مورد پایش قرار می گیرد:
 • ضوابط تشکیل کمیته و واحد حسابرسی داخلی
 • ضوابط تشکیل کمیته ریسک
 • سیاست ها و ضوابط تدوین بودجه سالیانه
 • ضوابط برگزاری مطلوب مجامع عمومی سالیانه
 • ضوابط رعایت قانون ارتقا سلامت اداری
 • و …

با گروه دارویی سبحان