• آقای دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سبحان دارو
  • آقای دکتر سید مهدی رضوی نائب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
  • آقای علی فلاح پور عضو هیئت مدیره نماینده شرکت البرزدارو
  • آقای دکتر سید مهدی ناصری عضو هیئت مدیره و مدیر عامل – نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز
  • موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

مشخصات اعضای

هیئت مدیره

شرکتهای عضو هیات مدیره نماینده حقوقی سمت تحصیلات موظف/غیر موظف
سبحان دارو (سهامی عام) غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس هیات مدیره دکترای مدیریت غیر موظف
سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) سید مهدی رضوی نائب رئیس هیات مدیره دکترای مدیریت مالی موظف
سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) سید مهدی ناصری مدیرعامل و عضو هیات مدیره دکترای مدیریت اقتصاد موظف
بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
البرز دارو (سهامی عام) علی فلاح پور عضو هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت مالی غیر موظف

با گروه دارویی سبحان