• آقای دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سبحان دارو
  • آقای دکتر سید مهدی رضوی نائب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
  • آقای علی فلاح پور عضو هیئت مدیره نماینده شرکت البرزدارو
  • آقای دکتر سید مهدی ناصری عضو هیئت مدیره و مدیر عامل – نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز
  • موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

مشخصات اعضای

هیئت مدیره

نماینده حقوقی سمت تحصیلات موظف/غیر موظف آدرس ایمیل
غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس هیات مدیره دکترای مدیریت غیر موظف gh.zanganeh@sobhanpharma.com
سید مهدی رضوی نائب رئیس هیات مدیره دکترای مدیریت مالی موظف m.razavi@sobhanpharma.com
سید مهدی ناصری مدیرعامل و عضو هیات مدیره دکترای مدیریت اقتصاد موظف m.naseri@sobhanpharma.com
علی فلاح پور عضو هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت مالی غیر موظف a.fallahpour@sobhanpharma.com

با گروه دارویی سبحان