تاريخچه فعالیت شرکت گروه دارویی سبحان
شرکت گروه دارویی سبحان در تاریخ 21 تیر ماه 1355تحت نام سويران كمپاني (سهامي خاص)و شماره 25673 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد، به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30 خرداد 1363 نام آن ازسویران کمپانی به داروسازی سبحان (سهامی خاص) ومتعاقباٌ به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2 آذر ماه 1381 نوع آن از (سهامی خاص) به (سهامی عام) تغییر یافت. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27 دی ماه 1383، مجدداً نام آن از شرکت دارو سازی سبحان (سهامي عام) به شرکت گروه داروئی سبحان(سهامی عام) تغییر یافت ، این شرکت از تاریخ 6 بهمن ماه 1381 در فهرست شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.