چشم انداز و ماموریت

چشم انداز :

سرآمد، نوآور و پربازده ترین گروه دارویی کشور در حوزة فرآوردههای سلامت.

مأموریت :

خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران، مشتریان و ذی نفعان

ارائة اطلاعات شفاف و قابل اعتماد بر پایة اصول یکپارچگی، مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای.

شناسایی و بهرهگیری مطلوب از فرصتهای ملی، منطقهای و جهانی حوزه سلامت.

نوآوری، چابکی و انعطاف پذیری مناسب در پاسخ دهی به نیازهای حوزة سلامت با اتکا بر نیروی انسانی خلاق و متعهد.

پایبندی و ارتقاء اصول حاکمیتی شرکتی.

در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و توجه به مسئولیت اجتماعیکلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.