اعلامیه پذیره نویسی عمومی
تاریخ انتشار : 1398/02/11

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ 25673 و شناسة ملی 10100711350

 

بهاطلاع می‌ر‌ساند بهاستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 21/09/1397 و مجوز شمارة 061-488704/974 مورخ 08/09/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 1.670 میلیارد ریال بهمبلغ 2.735 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیینشده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 1.045.707.943 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و بهمنظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 19.292.057 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 139830400901002877 مورخ 20/01/1398 ادارة ثبت شرکت­ها بهشرح زیر عرضه می‌گردد:

1)  موضوع فعالیت­ شرکت:

الف) موضوع فعالیت­های اصلی

1-    سرمایه­گذاری در سهام، سهام الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق­ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاصِ تحتِ کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه فرآورده­های دارویی (اعم از مواد اولیه یا محصول نهایی) فعالیت کند.

2-    انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه­پذیر موضوع بند 1 فوق:

 2-1- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

2-2- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

2-3- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی­های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره­ برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه­پذیر؛

2-4- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه­پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه­پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

2-5- تدوین سیاست­های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه­پذیر؛

2-6- شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری درخصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه­پذیر؛

2-7- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه­پذیر.

3-    سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می­نمایند.

3-1- خدمات موضوع بند 2 فوق:

3-2- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب) موضوع فعالیت­های فرعی :

1-    سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران­ بها، گواهی سپردة بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

2-    سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، مؤسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه­گذاری سرمایه­پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

3-    سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

4-    سرمایه گذاری در سایر دارایی­ها از جمله دارایی­های فیزیکی، پروژه­های تولیدی و پروژه­های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

5-    ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

5-1- پذیرش سمت در صندوق­های سرمایه­گذاری؛

5-2- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛

5-3- مشارکت در تعهد پذیره­نویسی اوراق بهادار؛

5-4- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

6-    شرکت می­تواند در راستای اجرای فعالیت­های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این  اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت­های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

2)       مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک 11، طبقه سوم کد پستی: 1513718114 و شرکت فاقد شعبه است.

3)       سرمایۀ فعلی شرکت: 1.670 میلیارد ریال،

4)       موضوع افزایش سرمایه: مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌هاي سرمايه‌پذير

5)       محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،

6)       مبلغ افزایش سرمایه: 1.065 میلیارد ریال،

7)       مبلغ سرمایه پس از افزایش: 2.735 میلیارد ریال،

8)       مدت شرکت: نامحدود

9)       نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10)  ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،

11)  مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 1.045.707.943.000 ریال،

12)  تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 19.292.057 سهم،

13)  مشخصات اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی

شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی اشخاص حقوقی

نماینده

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

سمت
 به­طور کامل

سبحان دارو(سهامی عام)

198433

10102402553

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

یداله

3

4819747551

رییس هیات مدیره - غیر موظف

سرمایه گذاری اعتلا البرز(سهامی عام)

70764

10101156935

سعید قربانی قصابعلیسرائی

محمد هادی

5

2669662986

نائب رییس هیات مدیره - غیر موظف

گروه سرمایه گذاری البرز(سهامی عام)

11168

10100443908

جلال بهارستان

افراسیاب

303

3341030492

مدیر عامل و عضو هیات مدیره - موظف

البرزدارو(سهامی عام)

49

10861412626

علی فلاح پور

نبی اله

813

4989711580

عضو هیات مدیره - غیر موظف

صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر(موسسه)

18135

10100625070

فاقد نماینده

-

-

-

عضو هیات مدیره - غیر موظف

14)  شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائة اصل ورقة سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیة مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت.

15)  مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود طبق ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم 10 درصد سود سالانه بین صاحبان الزامی است. طبق مواد 140 و 238 اصلاحیه قانون تجارت، هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی، منظور نماید. همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید منظور کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

16)  تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

17)  مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

18)  مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت است.

19)  مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دوره شش ماهه منتهی به 31/06/1397 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 257.674 و 903.212 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت 1-33 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 14.597.587 میلیون ریال می‌باشد.

20)  مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز یکشنبه مورخ 25/01/1398 آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 08/02/1398 به‌مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

21)  حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر 19.292.057 سهم

22)  مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:

موضوع فعالیت

میزان تعهدات

شخصیت حقوقی

نام متعهد

هلدینگ دارویی

خرید کلیه سهام باقی مانده

سهامی عام

گروه سرمایه گذاری البرز

 

23)  روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ اطلاعات می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­های عصراقتصاد و ابرار اقتصادی ( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.

24)  چگونگی پذيره‌نويسی: با توجه به ثبت شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی
می­توانند
در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند.

25)  مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ 47000787980600 به‌نام شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)، نزد بانک پارسیان شعبۀ میدان آرژانتین کد 1033

26)  کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئتمدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.sobhanpharma.com و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

 

27)  مشخصات سهامداران با مالکیت بالای 10درصد سهام شرکت:

 

درصد مالکیت

تعداد سهام

نوع شخصیت حقوقی

نام سهامدار

62.34

1.041.017.745

سهامی عام

گروه سرمایه گذاری البرز

11.02

184.111.811

موسسه

صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير

 

28)  نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)، متعهد گردیده در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت، نسبت به خرید کل سهام باقی مانده حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:

مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.

ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران ابتدای خیابان ملاصدرا شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

 

                                                                     هیئتمدیرة شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.