تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/1
تاریخ انتشار : 1397/12/26

طبق آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره 26850 مورخ 1396/08/02 مجمع عمومي فوق العاده شركت گروه دارويي سبحان (سهامي عام) در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/08/15 با حضور اكثريت صاحبان سهام و نمايندگان صاحبان سهام طبق ليست پيوست در محل سالن رازي، واقع در ساختمان جديد دانشكده داروسازي دانشگاه تهران به نشاني خيابان 16 آذر برگزار گرديد.

ابتدا  آياتي از كلام ا... مجيد تلاوت، سپس انتخابات هيأت رئيسه انجام و در نتيجه آقای محمد علي ميرزا كوچك شيرازي
«« نماینده شرکت گروه سرمايه ­گذاري البرز (سهامی عام) »» به سمت رئيس مجمع و آقایان عقيل آرين نژاد فيض آبادي
«« نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامي عام) »» و یاور میرعباسی «« نماینده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر»»  بعنوان نظار و آقای سعيد قرباني قصابعليسرائي بعنوان دبير مجمع انتخاب شدند.

 رئيس مجمع پس از رؤيت احكام و احراز اكثريت، رسميت جلسه را اعلام نمود و پس از قرائت دستور جلسه توسط  دبير مجمع و استماع گزارش هيأت مديره، گزارش بازرس قانوني، مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به شمارة 057-964/380851 مورخ 1396/07/30 و بحث و تبادل نظر پيرامون موارد مطروحه، بشرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمد:

1- افزايش سرمايه شركت از مبلغ 1.375.000.000.000  ريال به مبلغ 1.670.000.000.000 ريال، معادل 21/45 درصد از طريق صدور سهام جديد به ارزش اسمي و از محل مطالبات حال شده سهامداران و درصورت عدم تکافو، از محل آورده نقدي ايشان، مورد تصويب مجمع قرار گرفت.

2- مقرر گرديد در صورتيكه صاحبان سهام از حق تقدم خريد سهام خود ظرف مهلت قانوني استفاده ننمايند، حق تقدم استفاده نشده مذكور، در بازار بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسيده و خالص وجوه حاصله به حساب سهامداران ذينفع منظور گردد.

3- مقرر گرديد پس از عملي شدن افزايش سرمايه ماده 7 اساسنامه به شرح زير اصلاح گردد:

‹‹سرمايه شركت مبلغ 1.670.000.000.000 ريال ‹‹هزار و ششصد و هفتاد میلیارد ريال›› است كه به یکهزار و ششصد و هفتاد میلیون سهم عادي يكهزار ريالي با نام، تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديده است.››

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.