آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه گروه داروئی سبحان
تاریخ انتشار : 1397/12/26

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

شركت گروه دارویی سبحان (سهامی عام)

ثبت شده به شمارۀ 25673 با شناسه ملی 10100711350

 

بسمه تعالی

به اطلاع می رساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه دارويی سبحان سهامی عام، مورخ 1397/09/21  و مجوز شماره 061-488704/974 مورخ 1397/09/08 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گرديد سرمايۀ شرکت از طريق صدور سهام جديد از مبلغ 1,670,000,000,000 ريال به مبلغ 2,735,000,000,000 ريال، منقسم به 2,735,000,000 سهم 1,000 ريالی به شرح زير افزايش يابد:

1. سرمايه فعلی شرکت: 1,670,000,000,000 ريال

2. مبلغ افزايش سرمايه: 1,065,000,000,000 ريال

3. مبلغ سرمايه پس از افزايش: 2,735,000,000,000 ريال

4. ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ريال

5. تعداد سهام عرضه شده: 1,065,000,000 سهم

6. نوع سهم:عادی با نام

7. محل افزايش سرمايه: افزايش سرمايۀ شرکت از محل و به تفکیک زير انجام خواهد شد:

1,065,000,000,000 ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

8. موضوع افزايش سرمايه:

مشارکت در افزايش سرمايه شرکت های سرمايه پذير

9. به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاريخ 1397/09/21 تعداد 63 حق تقدم خريد سهم جديد تعلق می گیرد. بديهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامۀ حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10 . سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و يا به هر دلیل، گواهینامۀ حق تقدم خود را دريافت ننمايند، می توانند جهت دريافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 اين آگهی مراجعه نمايند.

11 . مهلت استفاده از حق تقدم در خريد سهام جديد، 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهی می باشد.

12 . سهامداران محترمی که تمايل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد بايد بر اساس موارد بیان شدة زير اقدام نمايند:

- سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خريد سهام جديد، فاقد مطالبات بوده و يا مطالبات آنان، بهای سهام جديد را تأمین نمی کند، می بايست ظرف مهلت مقرر بهای سهام يا مابه التفاوت آن را به حساب شمارة 47000787980600 اين شرکت نزد بانک پارسیان شعبۀ میدان آرژانتین کد 1033 واريز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران خیابان احمد قصیر، کوچه پنجم، پلاک 11 ، طبقه اول، کد پستی 1513718111 ارسال نموده و يا مدارک رابه آدرس مذکور تحويل و رسید دريافت نمايند.

- سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حق تقدم خريد سهام جديد، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جديد می باشند، می بايست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبديل مطالبات به سرمايه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران خیابان احمد قصیر، کوچه پنجم، پلاک 11 ، طبقه اول، کد پستی 1513718111 ارسال نموده و يا مدارک را به آدرس مذکور تحويل و رسید دريافت نمايند.

تذکر:عدم ارسال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهای اسمی،به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد

13 . در صورت عدم تمايل به مشارکت در افزايش سرمايه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذيره نويسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طريق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمايند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق تقدم خريد سهام شرکت، خريداران نهايی می بايست قبل از پايان مهلت پذيره نويسی نسبت به واريز بهای سهام جديد وارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمايند.بديهی است در صورت عدم ارسال مستندات ياد شده يا عدم واريز بهای اسمی، سهام جديد به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14 . حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ايجاد شده، توسط شرکت از طريق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزينه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذيره نويسی بر عهدة ناشر است.

- ناشر، شرکت تأمین سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر،تخلف و يا به دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل يا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گرديده اند.

- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعايت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأيید مزايا، تضمین سودآوری ويا توصیه و سفارشی درمورد شرکت ها يا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

- با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت، اين افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

- ساير افرادی که تمايل به خريد حق تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می توانند به سايت اينترنتی شرکت به آدرس www.sobhanpharma.com  مراجعه و يا با شمارة تلفن 5-88480161 داخلی 116 تماس حاصل نمايند.

- گزارش توجیهی هیئت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانونی در اين خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جديد در سايت اينترنتی شرکت به آدرس www.sobhanpharma.com  و سیستم جامع اطلع رسانی ناشران به آدرس www.Codal.ir  در دسترس می باشد .

هئیت مدیره

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.