آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
تاریخ انتشار : 1397/12/25
 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
:الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1392/09/17 درمحل سالن رازي واقع در ساختمان جديد دانشکده داروسازي دانشگاه تهران به نشاني: تهران خيابان 16 آذر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

:ب– دستور جلسه
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.