آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/26
تاریخ انتشار : 1399/11/13

آگهي دعوت  به مجمع عمومي  فوق العاده

شركت گروه داروئي سبحان  (سهامي عام)

شماره ثبت  25673  و  شناسه  ملي 10100711350

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت گروه داروئي سبحان  (سهامي عام) دعوت مي گردد در جلسه مجمع عمومي فوق العاده ، كه روز یکشنبه مورخ 1399/11/26 ساعت 10 صبح در محل: تهران ، بزرگراه آیت الله سعیدی، بلوارمعلم ، انتهای خیابان کرمانی ، شركت داروسازی تولیددارو  ، برگزار مي‌گردد، حضور به هم رسانند . از صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت ميگردد براي دريافت برگ ورود به جلسه ، با در دست داشتن كارت ملي و يا وكالتنامه و يا معرفي نامه (حسب مورد ) روز اداری قبل از برگزاری مجمع ، به آدرس: تهران- ميدان آرژانتين، خيابان احمدقصیر ، كوچه پنجم، پلاك 11 ، طبقه اول ، امور سهام شركت گروه داروئي سبحان مراجعه نمايند.

 

دستور جلسه :

1-    اصلاح ماده  16 اساسنامه درخصوص اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی حق تقدم

2-    اصلاح بند " ز" ماده 20 اساسنامه در خصوص تعیین روزنامه کثیرالانتشار

3-    اصلاح ماده 22 اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجامع عمومی

4-    اصلاح ماده 42 اساسنامه درخصوص پاداش اعضاء هیات مدیره

5-    سایر موارد 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/26

نحوه برگزاری مجمع 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه دارويي سبحان می باشد.