گروه دارویی سبحان پیشرو در صنعت دارو سازی کشور گروه دارویی سبحان پیشرو در صنعت دارو سازی کشور گروه دارویی سبحان پیشرو در صنعت دارو سازی کشور گروه دارویی سبحان پیشرو در صنعت دارو سازی کشور گروه دارویی سبحان پیشرو در صنعت دارو سازی کشور

گروه دارویی سبحان

شرکت گروه دارویی سبحان در تاریخ 21 تیر ماه 1355تحت نام سویران کمپانی (سهامی خاص)و شماره 25673 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30 خرداد 1363 نام آن ازسویران کمپانی به داروسازی سبحان (سهامی خاص) ومتعاقباٌ به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2 آذر ماه 1381 نوع آن از (سهامی خاص) به (سهامی عام) تغییر یافت. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27 دی ماه 1383، مجدداً نام آن از شرکت دارو سازی سبحان (سهامی عام) به شرکت گروه داروئی سبحان(سهامی عام) تغییر یافت ، این شرکت از تاریخ 6 بهمن ماه 1381 در فهرست شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است.
متخصص 145
شرکت تابعه 5
سال تجربه 45
چشم انداز
سرآمد، نوآور و پربازده ترین گروه دارویی کشور در حوزه فرآوردههای سلامت.
اهداف
شناسایی و بهرهگیری مطلوب از فرصتهای ملی، منطقهای و جهانی حوزه سلامت
مأموریت
1- خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران، مشتریان و ذی نفعان 2- ارائه اطلاعات شفاف و قابل اعتماد بر پایه اصول یکپارچگی، مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای. 3- شناسایی و بهرهگیری مطلوب از فرصتهای ملی، منطقهای و جهانی حوزه سلامت. 4- نوآوری، چابکی و انعطاف پذیری مناسب در پاسخ دهی به نیازهای حوزه سلامت با اتکا بر نیروی انسانی خلاق و متعهد. 5- پایبندی و ارتقاء اصول حاکمیتی شرکتی. 6- در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و توجه به مسئولیت اجتماعی

شرکت های تابعه

5 شرکت تابعه گروه دارویی سبحان در یک نگاه قابل مشاهده می باشد.

پیشرو در صنعت دارویی کشور