شرکت گروه دارویی سبحان در تاریخ 21 تیر ماه 1355 تحت نام سویران کمپانی (سهامی خاص) و شماره 25673 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30 خرداد 1363 نام آن ازسویران کمپانی به داروسازی سبحان (سهامی خاص) ومتعاقباٌ به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2 آذر ماه 1381 نوع آن از (سهامی خاص) به (سهامی عام) تغییر یافت. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27 دی ماه 1383، مجدداً نام آن از شرکت دارو سازی سبحان (سهامی عام) به شرکت گروه داروئی سبحان(سهامی عام) تغییر یافت ، این شرکت از تاریخ 6 بهمن ماه 1381 در فهرست شرکتهای پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است.

تاریخچه سبحان

موضوع فعالیت

سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهائی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی ) در زمینه فرآورده های داروئی (اعم از مواد اولیه یا محصول نهائی ) فعالیت کند.

با گروه دارویی سبحان