چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

سرآمد، نوآور و پربازده ترین گروه دارویی کشور در حوزه فرآوردههای سلامت.

مأموریت

خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران، مشتریان و ذی نفعان

ارائه اطلاعات شفاف و قابل اعتماد بر پایه اصول یکپارچگی، مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای.

شناسایی و بهرهگیری مطلوب از فرصتهای ملی، منطقهای و جهانی حوزه سلامت.

نوآوری، چابکی و انعطاف پذیری مناسب در پاسخ دهی به نیازهای حوزه سلامت با اتکا بر نیروی انسانی خلاق و متعهد.

پایبندی و ارتقاء اصول حاکمیتی شرکتی.

در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و توجه به مسئولیت اجتماعی

با گروه دارویی سبحان در تماس باشید