آرشیو اخبار

اطلاعیه برگزاری مجامع عمومی گروه دارویی سبحان
شهادت؛ پاداش خادمان ملت
پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
اطلاعیه در خصوص انتخابات هیئت مدیره
اطلاعیه در خصوص انتخابات هیئت مدیره
تصمیم هیئت مدیره در خصوص فروش سهام شرکت ایران دارو
صورتهای مالی حسابرسی شده بهمراه گزارش تفسیری مدیریت برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
زمانبندی پرداخت سود سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گروه دارویی سبحان
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت گروه دارویی سبحان
اطلاعیه تنفس مجمع عادی سالیانه گروه دارویی سبحان
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه دارویی سبحان
آگهی ثبت افزایش سرمایه
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت گروه دارویی سبحان
گزارش کنترل داخلی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
اعلامیه پذیره نویسی عمومی
عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت البرزدارو
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بهمراه گزارش تفسیری مدیریت
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
انتشار اوراق تبعی و اوراق اجاره سهام جهت تامین مالی
تصمیمات مجمع عمومی عادی فوق العاده
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بهمراه گزارش تفسیری
گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ – اعلام تنفس
اطلاعیه پرداخت سود سهام
افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه سرمایه گذاری
مجوز افزایش سرمایه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اطلاعیه در خصوص انتخابات هیئت مدیره
تصمیم هیئت مدیره در خصوص فروش سهام شرکت ایران دارو
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره
پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش تفسیری مدیریت دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تغییر نشانی امور سهام
معرفی یا تغییر در اعضای هیات مدیره
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بهمراه گزارش تفسیری مدیریت
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

با گروه دارویی سبحان