آرشیو اخبار

مجوز افزایش سرمایه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اطلاعیه در خصوص انتخابات هیئت مدیره
تصمیم هیئت مدیره در خصوص فروش سهام شرکت ایران دارو
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره
پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه
صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش تفسیری مدیریت دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تغییر نشانی امور سهام
معرفی یا تغییر در اعضای هیات مدیره
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بهمراه گزارش تفسیری مدیریت
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

با گروه دارویی سبحان